تصويب نامه در خصوص انتشار اوراق خريد دين كالايي مصالح ساختماني

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:91974/ت57385هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/17
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/08/17
شماره روزنامه رسمي:22034 تاریخ روزنامه رسمي:1399/08/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت