بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/08/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/60 تاریخ ابلاغ:1399/08/14
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1400/01/01
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفتر ستادي براي اطلاع
دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع
جامعه مشاوران رسمي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها