بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/08/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/59 تاریخ ابلاغ:1399/08/14
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


سازمان امور مالياتي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
دفتر ستادي براي اطلاع
جامعه مشاوران رسمي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها