تغييرات تقسيمات كشوري در مورد بخش مركزي شهرستان خاتم استان يزد

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:91197/ت57043هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/12
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت
روزنامه رسمي
استانداري يزد
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان بازرسي كل كشور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور