مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي)

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ تصويب:1399/07/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:28/99/2617 تاریخ ابلاغ:1399/07/19
مرجع ابلاغ:رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ اجرا:1399/08/04
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


شهردار اصفهان

گیرندگان رونوشت


نمايندگان ناظر بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان
نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي
دبيرخانه شوراي اسلامي شهر اصفهان
فرماندار اصفهان
شوراي اسلامي استان اصفهان
شوراي اسلامي شهرستان اصفهان