عضويت اعضاي محترم شورا در كميسيون هاي تخصصي براي چهارمين سال فعاليت پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان

مصوب 1399/07/06


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/07/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت