تصويب نامه در خصوص در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفتن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/07/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:58089/81987 تاریخ ابلاغ:1399/07/19
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/07/19
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاونت امور مجلس رئيس جمهور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
وزارت اطلاعات
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
معاونت حقوقي رئيس جمهور