ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 ناظر بر تعيين سقف سرمايه گذاري اشخاص حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال

مصوب 1399/07/05


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/07/05
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت