تصويب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مربوط با بدهي همان اشخاص

مصوب 1399/07/09 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/07/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:79501/ت58059هـ تاریخ ابلاغ:1399/07/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/07/13
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نيرو
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
گمرك جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت