آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

مصوب 1399/07/09 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/07/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:79048/ت57448هـ تاریخ ابلاغ:1399/07/12
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/07/28
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت نفت
وزارت نيرو
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
سازمان برنامه و بودجه
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
روزنامه رسمي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات