ابخشنامه در خصوص عدم برگزاري مراسم راهپيمايي اربعين سيدالشهدا (ع) در داخل كشور و يا كشور عراق شرايط شيوع ويروس كرونا

مصوب 1399/07/12 معاون اول رئيس جمهور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:معاون اول رئيس جمهور تاريخ تصويب:1399/07/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:79047 تاریخ ابلاغ:1399/07/12
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت