بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398

مصوب 1399/07/08 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/07/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/54 تاریخ ابلاغ:1399/07/08
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت