رأي وحدت رويه شماره 793 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسي دعوي اثبات وقفيت

مصوب 1399/05/14


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/05/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت