تصويب نامه در خصوص جبران خسارت و بازسازي امكان مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/05/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:49323/ت57815هـ تاریخ ابلاغ:1399/05/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت