بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1399/03/03

مصوب 1399/05/06 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/05/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/44 تاریخ ابلاغ:1399/05/06
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1399/03/03
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع
گروه حسابرسي هيأت دوازدهم امور اقتصادي و زير بنايي ديوان محاسبات كشور
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
جامعه حسابداران رسمي ايران
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اطلاع