اصلاح تصويب نامه شماره 887/ت57512هـ مورخ 1399/1/6 درباره «در مورد ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو بالاي 2500 سي سي توسط دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر»

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/05/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:48103/ت57800هـ تاریخ ابلاغ:1399/05/04
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/05/04
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان امور اداري و استخدامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري