اصلاح تصميم نامه شماره 234422/ 37584 مورخ 1390/11/29

مصوب 1399/04/04 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/04/04
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:35450/ت57763هـ تاریخ ابلاغ:1399/04/04
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/04/28
شماره روزنامه رسمي:21930 تاریخ روزنامه رسمي:1399/04/12
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت امور خارجه
نهاد رياست جمهوري

گیرندگان رونوشت


دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري