تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد ريال براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/04/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:34719/ت57751هـ تاریخ ابلاغ:1399/04/04
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت