تصويب نامه بانك مركزي درخصوص مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر

مصوب 1399/02/22 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب:1399/02/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/89436 تاریخ ابلاغ:1399/04/01
مرجع ابلاغ:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ اجرا:1399/04/17
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير عامل بانك توسعه تعاون
بانك توسعه صادرات
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك صنعت و معدن
مدير عامل بانك كشاورزي
مدير عامل بانك مسكن
مدير عامل بانك ملّي
مدير عامل بانك تجارت
مدير عامل شركت دولتي پست بانك
مدير عامل بانك رفاه كارگران
مدير عامل بانك صادرات ايران
مدير عامل بانك آينده
مدير عامل بانك ملّت
مدير عامل بانك اقتصاد نوين
مدير عامل بانك انصار
مدير عامل بانك ايران زمين
مدير عامل بانك پارسيان
مدير عامل بانك پاسارگاد
مدير عامل بانك خاورميانه
مدير عامل بانك دي
مدير عامل بانك سرمايه
مدير عامل بانك سامان
مدير عامل بانك سينا
مدير عامل بانك شهر
مدير عامل بانك قوامين
مدير عامل بانك كارآفرين
مدير عامل بانك گردشگري
مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا
مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت
مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران
مدير عامل مؤسسه اعتباري كوثر مركزي
مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري توسعه
مدير عامل مؤسسه اعتباري نور
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري كاسپين

گیرندگان رونوشت


معاون حقوقي رييس جمهور
صندوق توسعه ملي
سازمان حسابرسي