شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي از اطلاعات عمومي

مصوب 1397/07/29 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تاريخ تصويب:1397/07/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: 246294 تاریخ ابلاغ:1398/09/11
مرجع ابلاغ:وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تاريخ اجرا:1398/09/02
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت