قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فساد ناپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجر شمسي)

مصوب 1399/04/02 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1399/04/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:33243 تاریخ ابلاغ:1399/02/16
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت راه و شهرسازي

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي نگهبان
دفتر معاون اول رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه
ديوان محاسبات
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
امور توافقهاي بين المللي
معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور
اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح
اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
روزنامه رسمي