قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فساد ناپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجر شمسي)

مصوب 1399/04/02 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1399/04/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:33243 تاریخ ابلاغ:1399/02/16
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:0000/00/00
شماره روزنامه رسمي:21924 تاریخ روزنامه رسمي:1399/04/05
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت