بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/03/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/30 تاریخ ابلاغ:1399/03/24
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت