بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/03/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/31 تاریخ ابلاغ:1399/03/24
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1399/04/09
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفتر ستادي براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه