تصويب نامه هيئت دولت درخصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا

مصوب 1398/12/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1398/12/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:57513/159897 تاریخ ابلاغ:1398/12/14
مرجع ابلاغ:دبيرهيأت دولت تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت