مكاتبه سازمان برنامه و بودجه درخصوص ارسال اصلاحيه مصوبه شوراي اقتصاد درمورد طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس

مصوب 1398/12/13 شوراي اقتصاد


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي اقتصاد تاريخ تصويب:1398/12/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:725012 تاریخ ابلاغ:1398/12/13
مرجع ابلاغ:معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت