الحاق تبصره به بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1398/02/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:13292/ت55704هـ تاریخ ابلاغ:1398/02/10
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1398/02/30
شماره روزنامه رسمي:21593 تاریخ روزنامه رسمي:1398/02/14
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
روزنامه رسمي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات