بخشنامه در خصوص ارسال اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 31 تير 1394

مصوب 1398/02/04 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1398/02/04
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/98/8 تاریخ ابلاغ:1398/02/04
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1398/01/13
شماره روزنامه رسمي:21540 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/26
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
اتاق اصناف ايران
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون سپاري به همراه سابقه