تمديد تصويب نامه شماره 165407 /ت 53930 هـ 25 /12 /1395 در سال 1398

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1398/02/04
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:11318/ت56460هـ تاریخ ابلاغ:1398/02/07
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1398/02/23
شماره روزنامه رسمي:21600 تاریخ روزنامه رسمي:1398/02/22
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت نفت

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت