اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24 با موضوع [تصويب نامه در خصوص قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86)]

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:162283/ت55426هـ تاریخ ابلاغ:1397/12/05
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/12/25
شماره روزنامه رسمي:21546 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/09
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت نفت
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي