دستورالعمل نحوه بكارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1397/11/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/58491/100 تاریخ ابلاغ:1397/11/29
مرجع ابلاغ:رئيس قوه قضائيه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:21539 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/01
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت