بخشنامه در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201/29 درمورد خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي

مصوب 1397/11/27 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/11/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/160 تاریخ ابلاغ:1397/11/27
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:حكومتي همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان امور مالياتي
مديران كل محترم امور مالياتي استانها

گیرندگان رونوشت


معاونت حقوقي رئيس جمهور
امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
سازمان حسابرسي
جامعه حسابداران رسمي ايران
دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به همراه سابقه
دفتر مديريت ارزيابي عملكرد و هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي