آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:152329/ت54698هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/12/10
شماره روزنامه رسمي:21533 تاریخ روزنامه رسمي:1397/11/24
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت اطلاعات
وزارت امور خارجه
وزارت دادگستري
وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي