تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:151254/ت55244هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
وزارت كشور
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت