آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:151254/ت55244هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/12/07
شماره روزنامه رسمي:21531 تاریخ روزنامه رسمي:1397/11/21
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
وزارت كشور
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس جمهور