بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهار نامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي

مصوب 1397/11/10 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/11/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/15 تاریخ ابلاغ:1397/11/10
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


سازمان امور مالياتي
دفتر حقوقي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه
شوراي عالي مالياتي
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)