دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه

مصوب 1397/11/03 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1397/11/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/537978/100 تاریخ ابلاغ:1397/11/03
مرجع ابلاغ:دبيرخانه قوه قضاييه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:21520 تاریخ روزنامه رسمي:1397/11/07
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت