بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 17 شهريور 1397

مصوب 1397/11/07 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/149 تاریخ ابلاغ:1397/11/07
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1397/11/07
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


ادارات كل امور مالياتي
سازمان امور مالياتي
امور مالياتي شهر و استان تهران

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دفتر ستادي براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه