بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 17 شهريور 1397

مصوب 1397/11/07 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/149 تاریخ ابلاغ:1397/11/07
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت