تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 1 ماده 3 تصويبنامه شماره 113437/ت 55855 هـ مورخ 28 /8 /1397 راجع به (دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه)

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:147626/ت56207هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/22
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت نفت
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي