بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربري هاي مختلف

مصوب 1397/10/24 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/10/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/146/ص تاریخ ابلاغ:1397/10/24
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:1397/11/10
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
سازمان امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دفاتر ستادي معاونت ماليات بر ارزش افزوده جهت اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه