بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دادنامه هيات تخصصي اقتصادي ،‌ مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درمورد رد درخواست ابطال پارگراف دوم بند (2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تير 1390 سازمان امور مالياتي كشور (دريافت ماليات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ريزي و مديريت در امور حمل و نقل مسافري

مصوب 1397/10/30 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/10/30
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/148 تاریخ ابلاغ:1397/10/30
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت