بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ دادنامه هيات تخصصي اقتصادي،‌ مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در مورد رد درخواست ابطال پارگراف دوم بند (2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تير 1390 سازمان امور مالياتي كشور (دريافت ماليات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ريزي و مديريت در امور حمل و نقل مسافري)

مصوب 1397/10/30 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/10/30
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/148 تاریخ ابلاغ:1397/10/30
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:1397/10/30
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
مدير كل محترم امور مالياتي موديان بزرگ
مديران كل محترم امور مالياتي استانها
مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
دفاتر ستادي معاونت ماليات بر ارزش افزوده جهت اطلاع
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذي حسابي بازسازي)
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
شوراي عالي مالياتي
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مديريت ارزيابي عملكرد و هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به همراه سابقه
جامعه حسابداران رسمي ايران
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اطلاع
سرپرست گروه دوم حسابرسي هيات دوازدهم امور اقتصادي و زير بنايي