اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 [در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:142910/ت56023هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/17
شماره روزنامه رسمي:21515 تاریخ روزنامه رسمي:1397/11/01
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمي
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات