تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از بارندگي هاي شديد، طوفان و سيل استان گلستان

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:142894/ت 56192هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/26
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/10/26
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
وزارت دادگستري
استانداري گلستان
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات