تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري

مصوب 1397/10/09 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:137161/ت56023هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/16
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/02
شماره روزنامه رسمي:21512 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/27
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گیرندگان رونوشت


دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
روزنامه رسمي
دفتر مقام معظم رهبري