تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:135937/ت56147هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/05
شماره روزنامه رسمي:21505 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
استانداريهاي سراسر كشور