تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي محمدعلي طالبي به عنوان استاندار يزد

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/10/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:135926/ت56148هـ تاریخ ابلاغ:1397/10/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/05
شماره روزنامه رسمي:21505 تاریخ روزنامه رسمي:1397/10/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبير خانه تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
استانداريهاي سراسر كشور
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت