بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال تصويبنامه هيات وزيران موضوع اصلاح تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

مصوب 1397/10/11 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1397/10/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/138/ص تاریخ ابلاغ:1397/10/11
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1397/10/27
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير كل محترم امور مالياتي موديان بزرگ
مديران كل محترم امور مالياتي استانها

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
سازمان امور مالياتي
دفتر مديريت ارزيابي عملكرد و هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
دادستاني انتظامي مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
جامعه مشاوران رسمي مالياتي
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
شوراي عالي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به همراه سابقه