بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

مصوب 1397/10/11 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1397/10/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/97/137 تاریخ ابلاغ:1397/10/11
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:1397/10/11
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
امور مالياتي شهر و استان تهران
مدير كل محترم امور مالياتي موديان بزرگ
مديران كل محترم امور مالياتي استانها
دستيار ويژه رئيس كل

گیرندگان رونوشت


معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوز
دفاتر ستادي معاونت ماليات بر ارزش افزوده جهت اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به همراه سابقه