تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم

مصوب 1397/08/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي تاريخ تصويب:1397/08/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:106086/ت55925ك تاریخ ابلاغ:1397/08/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/09/07
شماره روزنامه رسمي:21456 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/21
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي

گیرندگان رونوشت


دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي