دستور العمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضائيه

مصوب 1397/08/07 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1397/08/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/38111/100 تاریخ ابلاغ:1397/08/09
مرجع ابلاغ:رئيس قوه قضائيه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:21451 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/13
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت