تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/08/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:104694/ت 55829هـ تاریخ ابلاغ:1397/08/09
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/09/07
شماره روزنامه رسمي:21456 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/21
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت