تصويب نامه در خصوص واريز كمك جبراني حقوق به كاركنان با مجموع پرداختي ماهيانه كمتر از سي ميليون ريال

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/08/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:101337/ت55855هـ تاریخ ابلاغ:1397/08/05
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/21
شماره روزنامه رسمي:21451 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/13
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت نفت
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي